AR GALIMA TAIKYTI BAUDAS VEŽĖJUI UŽ PAVĖLUOTĄ KROVINIO PRISTATYMĄ?
Teisininkas Artūras Buividas

Geriausias problemos sprendimo būdas - jos atsiradimo užkardymas.


Visose be išimties mano klientų – vežėjų pateiktose krovinių pervežimo sutartyse, sudarytose su krovinio pervežimo užsakovais, yra nustatytos baudos (netesybos) už pavėluotą transporto priemonės atvykimą į pakrovimo vietą arba pavėluotą krovinio pristatymą. Ar teisėtai krovinio pervežimo užsakovai taiko baudas vežėjams ir taip mažina sutartą krovinio pervežimo kainą? Jei krovinio pervežimas vykdomas pagal CMR konvenciją – atsakymas NETEISĖTAI!

KROVINIO PERVEŽIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS

Nusistovėjusi praktika, susitarus su vežėju dėl krovinio pervežimo kainos ir laiko, užsakovas atsiunčia vežėjui užpildytą krovinio pervežimo sutartį, kurią vežėjas pasirašo ir siunčia užsakovui atgal. Sutartyje visuomet yra įtrauktos sąlygos dėl baudų vežėjui taikymo už pavėluotą transporto priemonės atvykimą į pakrovimo vietą arba pavėluotą krovinio pristatymą, kurių dydis svyruoja nuo 100 EUR iki 300 EUR. Esant nustatytoms tokio dydžio baudoms, vežėjui pavėlavus pristatyti krovinį, pervežimo paslaugos įvykdymas gali ne tik neatnešti pelno, o netgi tapti nuostolingas. Pastebėtina, kad vežėjui sunku apsiginti prieš užsakovą net ir esant objektyvioms aplinkybėms, įtakojusioms pavėluotą krovinio pristatymą. Užsakovas tiesiog išrašo sąskaitą, kurią apskaičiuoja padauginęs krovinio pervežimo sutartyje nustatyto dydžio baudas iš pavėluotų dienų pristatyti krovinį skaičiaus, ir, atėmęs iš sutartos pervežimo kainos priskaičiuotų baudų sumą, sumoka vežėjui likusią pervežimo kainos dalį.

KADA DRAUDŽIAMA TAIKYTI BAUDAS

Pirmiausia reikia atsakyti į esminį klausimą. Ar vežėjo su krovinio pervežimo užsakovu sutartas krovinio pervežimas yra vykdomas pagal CMR konvenciją. CMR konvencijos 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „ši Konvencija taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra Konvencijos narė.“. Lietuvos Respublika yra šios konvencijos narė. Todėl jei atstovaujate Lietuvos Respublikoje registruotą juridinį asmenį, nesvarbu kas yra kita krovinio pervežimo sutarties šalis – CMR konvencija Jūsų teisiniams santykiams taikytina. CMR konvencijos preambulėje nurodyta, kad ją susitariančios šalys siekia suvienodinti tarptautinio krovinių vežimo sąlygas (tokiems vežimams reikalingus dokumentus) ir vežėjo atsakomybę. CMR konvencijos 41 straipsnyje nustatyta, kad visi susitarimai, kuriais tiesiogiai arba netiesiogiai nukrypstama nuo CMR konvencijos, laikomi negaliojančiais, išskyrus CMR konvencijos 40 straipsnyje numatytą galimybę vežėjams sudaryti tarpusavio susitarimus dėl nuostolių tarp jų paskirstymo ir šių atlyginimo kitaip, negu nurodyta CMR konvencijos 37 ir 38 straipsniuose.

TEISMŲ NUOMONĖ DĖL DIDESNĖS VEŽĖJO ATSAKOMYBĖS NEI NUMATO CMR KONVENCIJA

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CMR turi griežto (specialaus) reguliavimo efektą, klausimai, kurie patenka į jos reglamentavimo sritį, laikomi sureguliuotais išsamiai ir jokie nukrypimai nuo šio reglamentavimo negalimi. Didžioji dalis CMR konvencijos nuostatų yra imperatyvios (liepiamos, įsakomos), todėl vežėjui ir užsakovui paliekama labai mažai laisvės nustatyti savo teises ir pareigas. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad šalių susitarimai, kuriais nustatoma didesnė vežėjo atsakomybė nei nustatyta CMR konvencijoje, yra laikytini niekiniais ir negalioja. Todėl nepaisant to, kad susitarti dėl netesybų (baudų ar delspinigių) taikymo už sutartinių nuostatų pažeidimą Lietuvos Respublikos teisė leidžia, santykiuose reguliuojamuose CMR konvencijos susitarimai didinantys vežėjo atsakomybę nėra galimi.

VEŽĖJAS PRIVALO ATLYGINTI TIK REALIAI PATIRTUS IR ĮRODYTUS UŽSAKOVO NUOSTOLIUS

Vežėjo atsakomybę už pavėluotą krovinio pristatymą apibrėžta CMR konvencijos 23 str. 5 d., kuri numato, kad „Tuo atveju, kai krovinio pristatymo terminas viršijamas ir pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo įrodo, kad dėl to padaryta žala, vežėjas privalo kompensuoti nuostolius, kurie neturi būti didesni kaip užmokestis už vežimą“. Tuo atveju, kai krovinys pristatytas pavėluotai, asmuo, patyręs nuostolių dėl pavėluoto pristatymo, turi įrodyti pavėlavimą, žalą ir priežastinį ryšį tarp pavėluoto krovinio pristatymo ir žalos. Šiuo atveju įrodinėtina ne žala, padaryta kroviniui (jo sugadinimas), o nuostoliai, patirti dėl pavėlavimo (gavėjo ar kito asmens sumokėtos dėl krovinio pavėluoto pristatymo). Žalos atlyginimo suma už pavėluotą pristatymą negali viršyti sumokėto arba sutarto mokėti užmokesčio vežėjui už vežimą, išskyrus tuos atvejus, kurie nurodyti CMR konvencijos 24 ir 26 straipsniuose.

SUSITARIMAS DĖL BAUDŲ UŽ VĖLAVIMĄ NEGALIOJA

Taigi atsižvelgiant į CMR konvencijos 23 str. 5 d. formuluotę ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, darytina išvada, kad susitarimas tarp vežėjo ir užsakovo dėl baudų taikymo už pavėluotą krovinio pristatymą, laikytinas negaliojančiu, kadangi nustato kitokią (atsakomybę) negu nustato CMR konvencija.

UŽ PAVĖLUOTĄ TRANSPORTO PRIEMONĖS ATVYKIMĄ Į PAKROVIMO VIETĄ TAIP PAT NEGALIMA TAIKYTI BAUDŲ

Šiame kontekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pakomentavo ir baudų taikymą už pavėluotą transporto priemonės atvykimą į pakrovimo vietą: sprendžiant, ar šalys susitarimu dėl baudų už pavėluotą transporto priemonių pateikimą nustatė kitokią nei CMR konvencijoje vežėjui atsakomybę, pažymėtina tai, jog pavėluotas transporto priemonės pateikimas ir krovinio pristatymo termino pažeidimas (viršijimas) yra tiesiogiai susiję. CMR konvencijos reglamentuojama vežėjo atsakomybė už krovinio pristatymą ne laiku suponuoja išvadą, kad pavėluotas transporto priemonės pateikimas savaime reikšmingas tiek, kiek pavėluota pristatyti krovinį“. Šioje byloje Teismas aiškiai pasisakė, kad netesybų už pavėluotą transporto priemonių pateikimą taikymas gali lemti CMR konvencijoje nenustatytą dvigubą vežėjo atsakomybę, o kaip minėta, tokios atsakomybės taikymas CMR konvencijos yra draudžiamas.

Straipsnyje pateikta autoriaus nuomonė, nepretenduojanti į absoliučią tiesą, kuri negali būti naudojama kaip argumentas teisiniuose ginčuose.

Kviečiu dalintis nuomone ir pasiūlymais, užduoti turimus klausimus bei siūlyti temas, kurias norėtumėte, kad apžvelgčiau elektroninio pašto adresu info@lawonline.lt. Galite kreiptis ir telefonu +370 687 12 444.